Arm Fantasy Dog Tattoo by Teresa Sharpe

Fantasy Dog Tattoo by Teresa Sharpe