Shoulder Clepsydra Dotwork Tattoo by Ottorino d'Ambra

Clepsydra Dotwork Tattoo by Ottorino d'Ambra