Shoulder Japanese Carp Koi Tattoo by JP Rodrigues

Japanese Carp Koi Tattoo by JP Rodrigues