Shoulder Japanese Carp Koi Tattoo by Atrixtattoo

Japanese Carp Koi Tattoo by Atrixtattoo