Tattoo Artist from Japan Hori Hiro

Japan

Tel: 024-991-8558
1F 5-13-7 Saikon Koriyama Fukushima Japan
Shoulder Japanese tattoo by Hori Hiro
Shoulder Japanese Dragon tattoo by Hori Hiro
Shoulder Japanese Dragon tattoo by Hori Hiro
Shoulder Arm Japanese Carp tattoo by Hori Hiro
Leg Japanese Tiger tattoo by Hori Hiro
Leg Japanese Carp Koi tattoo by Hori Hiro
Japanese Back Demon tattoo by Hori Hiro
Japanese Back Tiger tattoo by Hori Hiro
Japanese Back Dragon tattoo by Hori Hiro
Japanese Back Dragon tattoo by Hori Hiro
Japanese Back Dragon tattoo by Hori Hiro
Japanese Back Dragon tattoo by Hori Hiro
Japanese Back Dragon tattoo by Hori Hiro
Japanese Back Carp Koi tattoo by Hori Hiro
Japanese Back Carp Koi tattoo by Hori Hiro

Articles