Shoulder Starfish Tattoo by Anthony Ortega

Starfish Tattoo by Anthony Ortega